ANBI informatie

Bank: NL04 RABO 0162 127723 t.n.v. Loge Jacob van Campen
Kamer van Koophandel Amersfoort nr: 506106
RSIN nr: 815620743

Doel, missie en beleidsplan van de Orde van Vrijmetselaren

zie: www.vrijmetselarij.nl/ANBI-Info

Financieel jaarverslag van Loge Jacob van Campen

Balans per eind2018
Resultaat
Activa 
Liquide middelen €   37.457
Nog te ontvangen €       348
Debiteuren (vorderingen) €         53
Vooruit betaald €             74
totaal activa €   37.932
  
Passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve €    8.292
Reserve Gerritsenfonds €   21.416
Reserve van Marenfonds €           –
Reserve Arkemafonds €           –
Reserve Charitasfonds €       847
Reserve Bibliotheekfonds €        -33
Reserve Bijzondere giften €    2.000
Reserve Intochtenfonds €       983
Reserve Lustrum JvC 145 (2020) €    2.047
Reserve Vrijheidslezing €       828
totaal eigen vermogen €   36.380
 
Vreemd vermogen 
Vooruitontvangen bijdragen €    1.120
Nog te betalen kosten €       432
totaal vreemd vermogen €    1.552
 
totaal passiva €   37.932
 
Balans activa – passiva €           0

Verlies & Winstrekening2018
Resultaat
Uitgaven 
Afdracht Hoofdbestuur Orde €         4.960
Afdracht SLA  €        10.040
Afdracht Regioconvent €                –
Bestuurs- en algemene kosten €            228
Verzekeringen €            169
Resultaat Broedermalen €             -23
Resultaat Intochten €            543
Resultaat Maconniek Nieuwjaar €            105
Resultaat Concert €                –
Reservering Lustrum JvC 145 (2020) €            500
Maconnieke kosten €            330
Bankkosten en opbrengsten €            202
Diversen/onvoorzien €            115
Publiciteit en voorlichting €            100
Uitgaven totaal €        17.269
  
Inkomsten 
Resultaat Bar €         1.483
Resultaat Vrijheidslezing  €                –
Jaarcontributie €        13.854
Jaarcontributie buitenleden €            333
Enreegeld nieuwe leden €                –
Diverse opbrengsten €              38
Inkomsten totaal   €        15.708
 
Saldo Inkomsten – Uitgaven €        -1.561