ANBI informatie

Bank: NL04 RABO 0162 127723 t.n.v. Loge Jacob van Campen
Kamer van Koophandel Amersfoort nr: 506106
RSIN nr: 815620743

Doel, missie en beleidsplan van de Orde van Vrijmetselaren

zie: www.vrijmetselarij.nl/ANBI-Info

Financieel jaarverslag van Loge Jacob van Campen

 
rek.
nr.
Balans per eind 2022      Resultaat 2022 Prognose 2022
Begroting
2021
Resultaat
  Activa        
  Liquide middelen           37.809       36.766       42.080       41.774
110 Nog te ontvangen                  –            –             –            –
120 Debiteuren (vorderingen)               642               –            435
130 Vooruit betaald            –            –             –             –
  totaal activa           38.451       36.766       42.080       42.209
           
  Passiva        
  Eigen vermogen        
090 Algemene reserve            7.766         8.258         8.629         8.993
091 Reserve Gerritsenfonds          21.786       21.538       25.614       25.231
0911 Reserve Van Marenfonds                 98            –             –            –
0912 Reserve Arkemafonds                 33            –             –            –
09135 Reserve Charitasfonds               492            424            273            270
0915 Voorziening Bibliotheekfonds               240              168            168
0916 Voorziening Bijzondere giften             2.195         1.216         1.216         1.216
0917 Voorziening Intochtenfonds             1.783         1.783         1.783         1.783
09175 Voorziening Lustrum JvC             3.547         3.547         3.547         3.047
0918 Voorziening Vrijheidslezing                850           850
  totaal eigen vermogen           37.940       36.766        42.080       41.558
           
  Vreemd vermogen        
093 Vooruitontvangen bijdragen               510               –            510
150 Nog te betalen kosten                –               –            141
  totaal vreemd vermogen               510               –            651
           
  totaal passiva           38.450       36.766         42.080       42.209
           
  Balans activa – passiva                   1            –              –

 

           –

           
rek.
nr.
Verlies & Winstrekening 2022   Resultaat 2022 Prognose 2022 Begroting 2021 Resultaat
  Uitgaven        
401 Afdracht Hoofdbestuur Orde          4.445       4.445          4.699         4.445
402 Afdracht SLA           8.756       8.754          9.259         9.065
410 Afdracht Regioconvent               35            35               37  
420 Bestuurs- en algemene kosten             192          192             200            179
4201 Verzekeringen             121          121             121            121
423 Resultaat Broedermalen             537          100              –            127
4231 Resultaat In- en Uittochten             –                –              38
42375 Resultaat Maconniek Nieuwjaar             386          386              –             –
724 Voorziening Lustrum JvC             500          500              500             –
425 Maconnieke kosten          1.263       1.263              300            278
426 Bankkosten en opbrengsten             120         120              250            168
428 Diversen/onvoorzien           -247        -415              250            243
430 Publiciteit en voorlichting             657          553                95            116
  Uitgaven totaal        16.765     16.054         15.711       14.780
           
  Inkomsten        
4235 Resultaat Bar            110                100          -134
4239 Resultaat Vrijheidslezing            -147        -152              –           –
830 Jaarcontributie        14.604     14.466          14.375       14.869
83xx Jaarcontributie buitenleden             337          300               300            367
832 Entreegeld nieuwe leden             390          565               436            260
890 Diverse opbrengsten             141          141               –            159
  Inkomsten totaal          15.435     15.320          15.211       15.521
           
  Saldo Inkomsten – Uitgaven        -1.330  €    -734             -500            741